Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Сумын засаг даргын 135 тоот захирамжаар малын үзлэг ангилалтыг 28 өрхийн 2767 толгой малд хийж ээмэгжүүлэн бүртгэлээ. Үзлэг Ангилалтанд хамрагдсан малын ашиг шимийг үзүүлэлтийг хөтлөн ХХААЯ-ны бүртгэл мэдээллийн санд орууллаа. Бүртгэл мэдээллийн санд орсноор тухайн өрх болон сумын малын ашиг шимийн үзүүлэлт батгаажуулагдан гарах болно.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.Тайлбар байхгүй.Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.

Тайлбар байхгүй.