Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тоо

Тус сумын ЗДТГ-т дараахь сул орон тоо байна.

1. Санхүүгийн албанд - Төрийн сангийн мэргэжилтэн  -1

2. Нягтлан бодогч - 1

3. Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -1

4. Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - 1